hoofding foto met naam website

www.vvog.info: site van de Vereniging voor Openbaar Groen v.z.w. (VVOG)
De Vereniging Voor Openbaar Groen is een vereniging van Vlaamse steden en gemeenten.
De Vereniging stelt zich tot doel:
-het openbaar groen in al zijn vormen te promoten, te ondersteunen en te pleiten voor een maximale uitbreiding en behoud;
-de werkende leden te ondersteunen bij het realiseren van een goed groenbeleid;
-de werkende leden te helpen bij het oplossen van problemen inzake groenbeheer;
-het organiseren van vorming en het stimuleren van onderzoek inzake openbaar groen;

www.vrp.be: site van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP)
De Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning vzw is een ledenorganisatie die werkt aan een breed draagvlak voor kwaliteit en duurzaamheid in stedenbouw en ruimtelijke planning.  De werking en communicatie is gericht op de leden, voornamelijk stedenbouwkundigen en planologen (van overheid, academische wereld en privésector). Daarnaast  heeft de VRP ook leden uit aanverwante sectoren: juristen, politici, ambtenaren, leerkrachten of mensen actief in vastgoed, economie, architectuur, mobiliteit, sport, landbouw, monumentenzorg, natuur, toerisme, landschapsarchitectuur. De "geïnteresseerde leek" is evenzeer welkom.

www.kubiekeruimte.be: site van Kubieke ruimte v.z.w. (ruimte3)
De v.z.w. Kubiekeruimte een jonge vereniging, bestaande uit een steeds groter wordende groep enthousiaste mensen, die de tuin en het landschap in zijn verschillende vormen op een frisse manier onder de aandacht wil brengen. Kubiekeruimte wil een toegankelijk platform en netwerk creëren voor tuin- en landschapsontwerpers, en alle geïnteresseerden die betrokken zijn bij de buitenruimte.Het hoofdthema is tuin- en landschapsarchitectuur. Aanverwante thema’s zoals architectuur, ecologie, sociologie, stedenbouw, monumentenzorg e.a. worden vanuit de tuin en het landschap benaderd.

www.bvtl.be: site van de Belgische Vereniging van Tuinarchitecten en Landschapsarchitecten (BVTL)
Nationale beroepsvereniging

www.limburgs-landschap.be: site van Limburgs Landschap v.z.w. (Lila)
De v.z.w. Limburgs Landschap koopt gronden aan om er natuurbeheer op toe te passen. LiLa werkt alleen in Limburg, voor de Limburgse natuur. Limburgs Landschap is ook duidelijk voorstander van het betrekken van andere gebruikers van de open ruimte: landbouwers, jagers, vissers… Natuur vormt dan wel de hoofdfunctie in deze gebieden, maar dat betekent niet dat er niks anders kan.

www.heusden-zolder.be: site van de gemeente Heusden-Zolder

www.limburg.be: site van de Provincie Limburg

www.ruimtelijkeordening.be: informatieve site voor het grote publiek omtrent ruimtelijke ordening

www.natuurenbos.be: site van het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

www.rwo.be: site van het Departement RO, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

www.vlm.be: site van de Vlaamse Landmaatschappij

www.bfg.be: Belgische Federatie van Groenvoorzieners en Tuinaaannemers

www.onroerenderfgoed.be: site van vier overheidsdiensten en vier door de overheid gesubsidieerde vzw’s die zich bezighouden met uiteenlopende aspecten van de zorg voor het onroerend erfgoed (archeologie, monumenten- en landschapszorg) in het Vlaams Gewest.

www.ecopolisvlaanderen.be: Ecopolis-Vlaanderen was een DuLoMi-project (Duurzaam Lokaal Milieubeleid). VIBE (Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch bouwen en wonen vzw) voerde het uit in samenwerking met enkele experts.
Het liep van januari 2008 tot december 2009.

linkhome